• home
 • algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download hier de Algemene voorwaarden in PDF-formaat

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze bepalingen/voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen en/of diensten - van welke aard ook aan klant/ cliënt geleverd - evenals op alle overige rechtsverhoudingen tussen de klant enerzijds en Van Suilichem Communicatie anderzijds. Van Suilichem Communicatie wordt verder aangeduid als leverancier.
 2. Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen dan van kracht, wanneer leverancier deze schriftelijk heeft aanvaard; de afwijkingen gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
 3. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor leverancier slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Leverancier heeft het recht een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade, die direct - dan wel indirect - uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.
 4. De omvang van de verplichtingen van leverancier worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door leverancier zal de klant de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor leverancier eerst bindend, indien de klant de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan leverancier heeft geretourneerd.
 5. Leverancier wordt bij opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe volgens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Arnhem zijn gerechtigd.
 6. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen leverancier en de klant in overleg treden, om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 7. Wanneer leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de klant aan leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 8. De klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 1.7 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen, kunnen worden beïnvloed.

Artikel 2: Prijzen

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen, die in rekening gebracht worden zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen, vracht, assurantie et cetera.
 2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de klant, geldt dat leverancier gerechtigd is schriftelijk op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de klant gerechtigd binnen 30 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

Artikel 3: Betaling en facturering

 1. Leverancier hanteert een betalingstermijn van 14 dagen netto. Nadat een overeenkomst tussen de klant en leverancier is gesloten, kan leverancier 50% van de overeengekomen totaalprijs direct aan de klant factureren. Indien de overeenkomst door toedoen van de klant niet binnen 12 maanden geëffectueerd kan worden, is de leverancier gerechtigd het restant de factureren.
 2. Op alle in rekening gebrachte bedragen wordt BTW verrekend.
 3. Indien het krachtens iedere factuur door leverancier van de klant te vorderen bedrag, niet stipt en volledig binnen 14 dagen na factuurdatum door of namens de klant aan leverancier is voldaan, is de klant over het factuurbedrag c.q. het restant vanaf de factuurdatum een rente van 2 % per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als gehele maand zal worden gerekend, één en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door leverancier aan de klant is vereist.
 4. Compensatie van een eventueel door de klant gepretendeerde vordering op leverancier is geheel uitgesloten.
 5. In geval de klant enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, evenals indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van leverancier op de klant direct en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft leverancier dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 6. De klant wordt geacht de factuur als juist te hebben aanvaard en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.
 7. Alle kosten die ontstaan uit of verband houden met het door leverancier geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de buitengerechtelijke en/of gerechtelijke inning van enige niet - tijdig of niet- geheel betaalde factuur of uit enig andere hoofde, komen zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op 15% van het verschuldigde bedrag, dat met een minimum van €160,00.

Artikel 4: Overmacht

 1. Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder andere worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, in beslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en verder iedere andere omstandigheid welke leverancier redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen.
 2. Indien leverancier ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, indien een dergelijke opschorting vijf maanden heeft geduurd, de overeenkomst per aangetekende brief buitenrechtelijk te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door leverancier, zal de klant een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

Artikel 5: Reclames

 1. De klant wordt geacht de door leverancier geleverde goederen/ diensten direct na ontvangst te hebben goedgekeurd, tenzij anders overeengekomen.
 2. Klachten over gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen tien dagen na levering per aangetekende brief ter kennis worden gebracht van leverancier, bij gebreke waarvan elk recht van de klant ter zake is vervallen.
 3. In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zal leverancier in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te herstellen/ opnieuw te leveren dan wel alsnog conform de opdracht uit te voeren.
 4. Verwerkte en/of wederverkochte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de klant nog enig reclamerecht toekomt.
 5. Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de klant onverlet.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud algemeen

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van leverancier totdat de klant aan alle verplichtingen tegenover haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De klant verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, blijft het auteursrecht op alle door leverancier aan de klant geleverde software berusten bij leverancier.
 3. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de klant aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 4. In geval de klant leverancier in eigendom behorende goederen zal hebben be- of verwerkt, dan strekt het eigendomsrecht zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen, totdat de klant aan alle op hem rustende verplichtingen tegenover leverancier heeft voldaan. Indien de klant de goederen zonder toestemming van leverancier heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten direct en zonder dat enige andere handeling is vereist, over te dragen.

Artikel 7: Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen in deze voorwaarden, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en/of zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt en verkrijgt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderzijds, de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 8: Annulering

 1. Annulering door de klant is slechts mogelijk, indien leverancier erin toestemt. In dat geval zal de klant een vergoeding betalen van 20% van het overeengekomen totaalbedrag, terwijl de klant volledig verplicht blijft al door leverancier gekochte/ bestelde goederen tegen de overeengekomen prijs af te nemen.
 2. Verder is de klant tegenover de ter participatie van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering. De klant vrijwaart leverancier ter zake.

INTERNET- WEBSERVICES + SOFTWAREONTWIKKELING

Artikel 9: Overeenkomst en levering

 1. Leverancier noch de klant zijn gerechtigd hun rechten en/of plichten, voortvloeiende uit één of meerdere overeenkomsten met leverancier, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. Deze voorwaarden worden geacht mede te zijn bedongen ten behoeve van al degenen die leverancier bij de uitvoering en uitlegging van een overeenkomst betrekt.
 3. Leverancier draagt zorg voor een representatief ontwerp, registratie, aanwezigheid en bereikbaarheid op het internet.
 4. Leverancier is gehouden de opdracht naar beste kunnen uit te voeren, maar is daarbij afhankelijk van de input van informatie door de klant om de maatwerkapplicatie voor het internet naar behoren te kunnen leveren. De klant is aldus gehouden alle relevante informatie tijdig aan leverancier ter beschikking te stellen.
 5. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen.
 6. Al hetgeen de klant aan leverancier ter beschikking stelt, in verband met de door leverancier te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden, blijft onherroepelijk eigendom van de klant. Leverancier staat ervoor in, dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door leverancier zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren diensten.
 7. Partijen staan ervoor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in 9.5 en het gebruik als bedoeld in 9.6, zullen houden.
 8. Leverancier verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de klant terug te geven binnen vier dagen nadat de klant daarom zal hebben verzocht.
 9. Leverancier behoudt het recht reclame te maken met haar klantproducten. Dat echter zonder inbreuk te maken op het reclamerecht en de rechten van de klant.
 10. Leverancier behoudt copyrights op de losse elementen daar waar het om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten en beeldconcepten gaat.
 11. Ontwerpen van leverancier mogen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van leverancier worden toegepast op andere uitingen, dan die welke in de overeenkomst zijn omschreven.
 12. De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten en kunnen gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend c.q. limitatief. Bij overschrijding van deze termijnen kan leverancier in overleg treden met de klant. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant daarom geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen dan wel enige voor de klant uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.
 13. Leverancier zorgt voor het opladen (het product op het internet plaatsen) en de bereikbaarheid van het product.
 14. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek is gelimiteerd aan 1 gigabyte/1000 megabyte (Mb), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 15. Dataverkeer mag maximaal voor 20% bestaan uit het downloaden van bestanden.
 16. Indien het bezoek, het dataverkeer en downloads extreme hoogten bereiken en boven de genoemde limiet uitkomen, berekent leverancier de kosten aan de klant door.
 17. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaatsvinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

Artikel 10: Domeinnamen, huur en registratie

 1. Leverancier verzorgt de registratie en de aanmelding voor het gebruik van de domeinnaam.
 2. Na betaling van de met de registratie van de domeinnaam gepaard gaande kosten, wordt de rechthebbende in overeenstemming met de rechten en plichten van de Stichting Domeinregistratie in Nederland, eigenaar.
 3. Indien het een ".nl" domeinnaam betreft, is de rechthebbende de natuurlijke of rechtspersoon, die vermeld staat op de meest recente inschrijving bij de Kamer van koophandel in het desbetreffende ressort.
 4. Leverancier draagt zorgt voor de aanwezigheid en bereikbaarheid op het internet onder de beschikbare domeinnamen.
 5. Domeinnamen kunnen eventueel gekoppeld zijn aan een serverruimte, bedoeld voor de plaatsing van een website, of representatie van de klant.
 6. De registratiekosten van de vermelde domeinnamen kennen een registratietermijn van 12 maanden. Deze termijn wordt stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd, indien de klant niet twee maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum heeft opgezegd.
 7. Opzegging geschiedt schriftelijk en uiterlijk twee maanden voor de beëindiging van de registratie - en/of huurtermijn.
 8. Leverancier en klant plaatsen geen erotische en/of pornografische uitingen op haar servers en website(s).

Artikel 11: Webservices

 1. Bij de uitvoering van de overeenkomsten waarbij leverancier en de klant zogenaamde hostingservices verleent, gelden een aantal regels. Zowel leverancier als de klant zal zich aan deze regels houden. Indien de klant (één van) de regels overtreedt en, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan, is leverancier gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst - aldus buiten rechte - te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, dat onverminderd de rechten van leverancier ter zake van schadevergoeding, evenals - en niet in de laatste plaats - houdt leverancier recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs. Wanneer de klant niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van leverancier, om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft leverancier tevens het recht om de klant uit te sluiten van de hosting services, zonder dat leverancier tegenover de klant schadeplichtig wordt.
 2. Het is de klant in dat geval niet toegestaan om:
  1. Zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
  2. Inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  3. Zich schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie, die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dan wel discriminerend van aard is;
  4. Zich bezig te houden met het zogenaamde "hacken" waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software of data van derden;
  5. Reclame, berichten en meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als "spamming";
  6. Zich op de één of andere wijze onrechtmatig te gedragen tegenover leverancier of derden;
 3. Leverancier is gerechtigd informatie zonder toestemming van de klant direct te verwijderen of de verspreiding ervan te blokkeren, indien één van de hiervoor, in artikel 11.2, genoemde voorwaarden worden overtreden.
 4. De klant vrijwaart leverancier ter zake van eventuele aanspraken van derden, die verband houden met de manier waarop de klant gebruik maakt van de door leverancier geleverde hosting services.
 5. De klant zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van leverancier, onverminderd het recht van leverancier om, zoals eerder in deze voorwaarden gesteld, het behoud van haar copyright in beeld te brengen, te houden op informatiedragers die door de klant uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt.
 6. Leverancier is voor haar dienstverlening mede afhankelijk van het internet, haar serviceprovider en haar telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid/ toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van leverancier.
 7. In verband met hetgeen in het vorige beding is opgenomen, kan het voorkomen dat beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, zeven dagen per week fulltime.
 8. Bij de verzorging door leverancier van zogenaamde consultancy ter zake van webpromotie, kan leverancier geen garanties geven houdende de aanmelding van sites bij zoekmachines.
 9. Opzegging geschiedt schriftelijk en uiterlijk twee maanden voor beëindiging van de hostingtermijn. De hostingtermijn wordt stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd, indien de klant niet uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum heeft opgezegd.

Artikel 12: Dienstverlening

 1. Wanneer de te leveren diensten in fasen zullen plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten, welke tot een opvolgende fase behoren, uit te stellen, totdat de klant de resultaten van de opgeleverde fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 2. Slechts wanneer partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen, is leverancier gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de klant op te volgen. Leverancier is niet gehouden aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzingen of aanvullen.

Artikel 13: Ontwikkeling van programmatuur

 1. Indien en voor zover leverancier een overeenkomst met de klant sluit ter zake van maatwerkprogrammatuur, die speciaal voor de klant wordt ontwikkeld, zal schriftelijk worden gespecificeerd welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal die programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door de klant te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de klant instaat.
 2. Wanneer is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan leverancier de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase, schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. De klant kan zonder beperking gebruik maken van de door leverancier opgeleverde programmatuur/ fasen, indien en voor zover de facturen voldaan zijn.
 4. Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur conform de daartoe opgestelde specificaties - gebruiksklaar - aan de klant opleveren.
 5. Indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, heeft de klant het recht de programmatuur gedurende een periode van 14 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door de klant samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vóór gebruiksklare oplevering aan leverancier ter beschikking zullen worden gesteld.
 6. Zodra bij het uitvoeren van de desbetreffende acceptatietest blijkt, dat in de programmatuur voorkomende problemen de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de klant leverancier hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode van 14 dagen wordt onderbroken, totdat leverancier de gebreken heeft hersteld.
 7. Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoond en niet aan de schriftelijk vastgestelde specificaties voldoet, zal de klant leverancier onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. Leverancier zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld. In alle andere gevallen zal leverancier aan de klant de met het herstel gepaard gaande kosten in rekening brengen.
 8. De programmatuur moet geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afgesproken moet de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door de klant of 14 dagen na gebruiksklare oplevering indien en voor zover de klant leverancier niet schriftelijk over de gebreken als voormeld heeft geïnformeerd of na het herstel van de desbetreffende gemelde gebreken.
 9. Gedurende een periode van drie maanden na de aanvaarding/oplevering zal leverancier naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen, indien en voor zover de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgestelde specificaties voldoet. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld, zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de klant of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest redelijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt nimmer onder deze garantie. De garantie is niet van toepassing als de programmatuur door anderen dan leverancier is gewijzigd/ bewerkt.
 10. Leverancier verleent aan de klant uitsluitend het niet exclusieve recht tot het gebruik van de ontwikkelde programmatuur.
 11. De programmatuur kan door de klant uitsluitend worden gebruikt op één verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
 12. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van de zijde van leverancier niet aan derden overdraagbaar. Het is de klant evenmin toegestaan de programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De klant zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken.
 13. Indien en voor zover voor de geleverde programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij onderhoud is inbegrepen, zal over de regels van het onderhoud een nadere overeenkomst zijn gesloten en gelden de in die overeenkomst opgenomen bepalingen. Dat laat echter onverlet de afspraak dat alle overige - niet op onderhoud betrekking hebbende - bedingen uit deze voorwaarden van toepassing zullen blijven.

Artikel 14: Eigendomsrechten

 1. Leverancier garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door leverancier moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgelegd, dat enig door leverancier geleverd goed wel inbreuk maakt op rechten van derden als zo-even bedoeld, zal leverancier, ter zijner keuze na overleg met de klant de betrokken goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De klant verliest echter het recht op de zo-even aangeduide prestaties, indien hij leverancier niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit beding bedoeld, heeft geïnformeerd dat leverancier in staat is haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
 2. De geleverde goederen blijven eigendom van leverancier, totdat de klant aan alle verplichtingen tegenover haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De klant verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen calamiteiten. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel blijft het auteursrecht op alle door leverancier aan de klant geleverde software berusten bij leverancier.
 3. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op één of meer onbetaalde facturen, worden de bij de klant aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 4. Leverancier zal de klant vrijwaren tegen elke actie van derden, welke is gebaseerd op de bewaring van de door leverancier ontwikkelde programmatuur. Dat indien en voor zover de ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Leverancier zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de klant leverancier onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan leverancier overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan leverancier de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als leverancier juist acht.
 5. Het eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot het standaard pakket blijven bij leverancier. De klant zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.
 6. Het is leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten. De klant is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van leverancier kan bevatten.
 7. Zolang de geleverde goederen in gevolge dit artikel eigendom blijven van leverancier, mag de klant ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 11.345,00 en is de afgesproken prijs direct ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken op schadevergoeding van leverancier.

Artikel 15: Medewerking door de klant

 1. Vanwege de noodzaak dat de klant zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de klant leverancier steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke/ relevante gegevens of inlichtingen verschaffen.
 2. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van eventueel geleverde programmatuur evenals van de door leverancier te verlenen diensten, en voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
 3. Indien is overeengekomen dat de klant apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken zoals hiervoor genoemd, ter beschikking van leverancier staan, of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichting op dat gebied voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier in rekening worden gebracht.

SLOTOPMERKINGEN

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de verplichting van leverancier om in geval van materiaal en/of fabricagefouten, ontstaan voor levering, te zorgen voor kostenloze vervanging of herstel, dan wel terugbetaling van de koopprijs is leverancier nimmer - uit welke hoofde dan ook - voor enige door de klant of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.
 2. Wanneer de klant de codes ter beschikking heeft van de webserver en daarmee zelfstandig, zonder tussenkomst van leverancier of zonder deze in te lichten, aanpassingen maakt/ doorvoert in de door leverancier geleverde programmatuur, is leverancier nimmer verantwoordelijk te houden voor de gevolgen van deze aanpassingen.
 3. Ook in het geval leverancier de afgesproken internetdiensten niet kan leveren, is leverancier niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende diensten het gevolg is van een aan leverancier toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van leverancier liggen. De beschikbaarheid van het internet is - zoals elders in de voorwaarden gesteld - afhankelijk van het internet zelf, de service provider van leverancier en de telecommunicatieleverancier van leverancier. Daarom zal de beschikbaarheid van de internetdiensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en dus de verantwoordelijkheid van leverancier liggen. Daarom zal leverancier ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
 4. De aansprakelijkheid tegenover de klant vervalt in elk geval, indien de klant leverancier niet binnen zeven dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan leverancier gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten.
 5. Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen door derden aan leverancier beschikbaar gesteld en door leverancier verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld of opzet van de zijde van leverancier.
 6. De eventuele aansprakelijkheid van leverancier, voor schade van de klant is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van geleverde goederen en/of de hoogte van de prijzen die door leverancier in rekening worden gebracht voor het verlenen van internetdiensten, voor de periode dat de dienst niet beschikbaar was.

Artikel 17: Wijzigingen en meerwerk

Leverancier zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeengekomen wijziging of aanvulling op de afgesproken werkzaamheden, het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed. Indien voor de eventuele programmatuurontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal leverancier de klant tevoren inlichten, wanneer de nadere overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

Artikel 18: Geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nader gesloten overeenkomsten welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter, die bevoegd is in het (statutaire) vestigingsgebied van de klant, onverminderd het recht van hoger beroep.

Artikel 19: Toepasselijk recht

De verbintenissen tussen leverancier en de klant als bedoeld in deze voorwaarden zijn bij uitsluiting onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 20: Deponering

Deze algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen daarop zijn altijd gedeponeerd bij de Rechtbank te Arnhem en kunnen als 'Algemene voorwaarden' worden aangehaald.