Menu
Sluiten
Google Partner

Laatst gewijzigd: 01-05-2018

Dit privacy beleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van Van Suilichem Communicatie BV (te noemen Van Suilichem). Wij zijn als internbedrijf dankbaar voor iedereen die interesse in onze organisatie heeft en met ons wil samenwerken aan de toekomst. Privacy van een ieder is natuurlijk een groot goed en wij zullen ons altijd maximaal inzetten om dit voor iedereen zo goed als mogelijk te faciliteren en dus te respecteren. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Om te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen wij dit document continu blijven herzien en aanpassen.

Van Suilichem ontwikkelt en beheert websites, webshop en internetapplicaties. Om onze organisatie en onze diensten volledig en compleet te laten functioneerden verwerken wij persoonsgegevens van onze klanten, , mogelijke klanten ofwel prospects, medewerkers en leveranciers. Hieronder staat een lijst met gegevens die wij, afhankelijk van de relatie, afgenomen diensten of werk wat wij voor een klant hebben of gaan uitvoeren verwerken:


1. Persoonsgegevens

Afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten iemand kiest te gebruiken, dan wel af te nemen, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Bedrijfsgegevens
 • Curriculum Vitae en/of motivatiebrief
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geslacht
 • Informatie uit velden vanuit ons contactformulier
 • Inloggegevens / accountgegevens
 • Technische meetgegevens van apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies
 

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent onder andere dat Van Suilichem:

Heldere en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt.
Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen.
Passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal.
U informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Van Suilichem worden verwerkt


2. Verstrekking aan derden

Wij geven de door een relatie van Van Suilichem verstrekte gegevens slechts door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door en voor de relatie bestelde producten of diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van een softwaredienst of oplossen en/of uitbesteding bij specifieke wensen of problemen. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Dit privacy beleid komt tot stand en wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de directie van Van Suilichem


3. Gegevens van personen via informatieverzoeken

Indien iemand een bezoek brengt aan onze website, ons belt of ons e-mailt kunnen daarbij persoonsgegevens van die persoon worden verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geslacht
 • Informatie uit velden vanuit ons contactformulier
 • Inloggegevens / accountgegevens
 • Technische meetgegevens van apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies
 

4.1 Doeleinden

Van Suilichem verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het kunnen beantwoorden van vragen.
 2. Het kunnen verwerken van opmerkingen.
 3. Het toesturen van gevraagde informatie.


4.2 Grondslag

Indien een persoon ons een vraag stelt of bepaalde informatie wil heeft Van Suilichem een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van het verzoek.


4.3 Bewaartermijn

Persoonsgegevens van bezoekers van de website zullen worden verwijderd nadat het verzoek of de vraag is beantwoord of de opmerking is verwerkt. Opgeslagen contact en/of aanvraagformulieren worden na een maand automatisch verwijderd, tenzij onze opdrachtgever expliciet verzoekt dit niet te doen. Onze opdrachtgever is op dat moment zelf verantwoordelijk om de gegevens binnen de kaders van de nieuwe wetgeving te beheren.


4. Gegevens van leveranciers van goederen en diensten aan Van Suilichem

Indien Van Suilichem een zakelijke relatie aangaat met een leverancier worden daarbij persoonsgegevens verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Contactpersoon
 • Functie
 • IBAN nummer
 • Geslacht


5.1 Doeleinden

Van Suilichem verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van facturen;
 • Het onderhouden van het zakelijk netwerk van Suilichem


5.2 Grondslag

Van Suilichem verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om overeenkomsten met leveranciers te kunnen uitvoeren.


5.3 Bewaartermijn

De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die noodzakelijk zijn om aan onze administratieplicht te voldoen, bewaren wij gedurende de wettelijke bewaartermijn. Overige persoonsgegevens zullen worden verwijderd na beëindiging van de relatie met onze leveranciers.


6.5 Beveiliging

Een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk. Van Suilichem treft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens veilig te stellen. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor een ieders privacy zoveel mogelijk te beperken.

6.6 Inzage en wijzigen van uw gegevens


Om persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen kunt u contact opnemen met onze directie: cor@suilichem.com . Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via 0488 44 30 29 Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.7 Verantwoordelijkheden opdrachtgever

Van Suilichem doet haar uiterste best om alle verzamelde gegevens zo goed mogelijk te beheren. Onze opdrachtgevers / klanten hebben hierin echter ook een eigen verantwoordelijkheid. Van Suilichem vrijwaart zich van haar verwantwoordlijkheden wanneer niet wordt voldaan aan een aantal zaken:

Hieronder vindt u deze kort op een rij.

 • Zorg dat uw website is voorzien van een SSL Certificaat. U heeft hierover meermaals bericht van ons ontvangen. Wij kunnen dit eenvoudig voor u regelen. Neem daartoe contact op via info@suilichem.com
 • U dient op uw website uw privacybeleid duidelijk en transparant met uw bezoeker te delen. Wat is het doel, hoe verwerkt u deze informatie en hoe lang bewaart u deze. Des gewenst kunnen wij u hiervoor een concept toesturen.
 • Zorg voor veilige wachtwoorden die toegang geven tot uw CMS. Deze kunt u zelf eenvoudig wijzigen in het betreffende CMS. Wijzig deze ook periodiek zodat de veiligheid toeneemt.
 • Zorg dat u oude informatie in het CMS (orders, facturen, offer aanvragen of klantgegevens)voortdurend opschoont. Zeker wanneer het geen doel heeft deze informatie langer te bewaren.
 • Zorg voor actuele algemene voorwaarden op uw website die in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website, kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van IT creation of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website- activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

8 Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Persoonsgegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via 0488 44 30 29

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 01 mei 2018

 

coffee

Kop koffie?

Kennis, ervaring, goede service en korte lijnen. Allemaal belangrijk. Maar volgens ons moet het eerst persoonlijk lekker klikken. Zakelijk is goed, maar het mag ook best gezellig zijn. We nodigen je daarom graag eerst uit voor een kop koffie - theedrinkers zijn ook welkom - en een vrijblijvende kennismaking. Graag tot ziens.

ons bij u
Bedankt voor uw aanmelding.
Er is een mail gestuurd naar: